Ακτομηχανική και λιμενικά έργα

Description

Το παρόν σύγγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και σε Πολιτικούς Μηχανικούς μελετητές Λιμενικών Έργων και Έργων Προστασίας Ακτών. Απευθύνεται επίσης σε επιστήμονες τεχνικής ή θετικής κατεύθυνσης που στο γνωστικό τους αντικείμενο εντάσσεται η ανάλυση των φυσικών φαινομένων στον παράκτιο χώρο, όπως Ωκεανογράφοι, Φυσικοί, Γεωλόγοι, ενώ αποτελεί σημαντικό βοήθημα των μελετητών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Παράκτιων Τεχνικών Έργων.

Ο βασικός σκοπός του συγγράμματος αυτού είναι να συμβάλει στη βαθύτερη κατανόηση των παράκτιων διεργασιών (θεωρία, υπολογισμοί και μαθηματική προσομοίωση) και να θέσει τις βάσεις σχεδιασμού Λιμενικών Έργων και Έργων Προστασίας Ακτών. Οι αναγνώστες εισάγονται στις βασικές αρχές της Ακτομηχανικής και αποκτούν ολοκληρωμένη αντίληψη των κυματογενών, κυρίως, διεργασιών στο παράκτιο περιβάλλον (όπως η διάδοση κυματισμών, τα θαλάσσια ρεύματα, οι μεταβολές στάθμης θάλασσας, η αλληλεπίδραση κυματισμών-τεχνικών έργων, η μεταφορά ιζημάτων και η εξέλιξη της μορφολογίας του πυθμένα). Με την κατανόηση των παραπάνω και τη βοήθεια των απλοποιημένων καθώς και των προηγμένων εργαλείων μαθηματικής προσομοίωσης που παρουσιάζονται, δίνεται η δυνατότητα ουσιαστικής κατανόησης των φυσικών διεργασιών στο παράκτιο περιβάλλον, καθώς και των αρχών σχεδιασμού Λιμενικών Έργων και Έργων Προστασίας Ακτών.

Το σύγγραμμα σε μεγάλο βαθμό περιλαμβάνει τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης που εφαρμόζονται διεθνώς με σκοπό να δώσει στους αναγνώστες τη δυνατότητα συναντίληψης και συνεργασίας με τους αντίστοιχους μηχανικούς και επιστήμονες της Παράκτιας Μηχανικής σε όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο της θετικής διαπίστωσης ότι το γνωστικό της περιεχόμενο εφαρμόζεται διεθνώς για την αειφόρο ανάπτυξη και προστασία του πολύτιμου παράκτιου περιβάλλοντος.

Additional information

Dimensions 24 × 17 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ακτομηχανική και λιμενικά έργα”

Your email address will not be published.