Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων

SKU: 978-960-568-985-8 Category:

Description

Η τρίτη έκδοση του βιβλίου κατέστη αναγκαία μετά τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο ν. 4412/2016 ιδίως με τις διατάξεις του ν. 4605/2019 “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 52).

Σημειώνεται ότι οι μεταβολές που επήλθαν με τον ν. 4605/2019 αφορούν όχι μόνο το ουσιαστικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, αλλά και το δίκαιο της έννομης προστασίας στο πεδίο των σχετικών διαφορών, τόσο στο διοικητικό όσο και στο δικαστικό επίπεδο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στις διατάξεις για τις διοικητικές προσφυγές που ασκούνται στο προσυμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων (ενστάσεις) και τον νομικό τους χαρακτήρα, -που αναμφισβήτητα πλέον είναι ενδικοφανής-, αλλά και στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων που επιλαμβάνονται των οικείων ένδικων διενέξεων στο προσυμβατικό και το στάδιο της εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης, η οποία συγκεντρώνεται στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Additional information

Dimensions 24 × 17 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων”

Your email address will not be published.