Εταιρικό δίκαιο

Description

Η 10η έκδοση είναι ενημερωμένη με τον Ν 4548/2018, όπως ισχύει μετά και τον ν 4635/2019 (για το Γ.Ε.ΜΗ.), την ΠΝΠ της 27.9.2019 και τον Ν 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, ενώ περιλαμβάνει και την Αιτιολογική Έκθεση του Ν 4548/2018, τις διατάξεις για τις ΕΠΕ, ΙΚΕ και τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες, καθώς και αυτές για τη διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων (Ν 4441/2016) και την εταιρική διακυβέρνηση (Ν 3016/2002). Επιπλέον έχει προστεθεί και ο νέος Ν 4635/2019 για το Γ.Ε.ΜΗ. Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο και αποτελεί μια πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση, για τον μελετητή, τον φοιτητή και τον εφαρμοστή του δικαίου.

Additional information

Dimensions 13 × 10 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Εταιρικό δίκαιο”

Your email address will not be published.