Η αξία των πάντων

SKU: 978-618-204-036-2

18 People watching this product now!

Fast Shipping

Carrier information

20k products

Payment methods

24/7 Support

Unlimited help desk

2-day Delivery

Track or off orders

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Η αξία των πάντων”

Your email address will not be published.

Description

Ποι­ος πραγ­μα­τι­κά δη­μι­ουρ­γεί πλού­το στον κό­σμο μας; Και πώς απο­φα­σί­ζου­με ποια είναι η αξία αυτού που δη­μι­ουρ­γεί­ται; Στο επί­κε­ντρο της ση­με­ρι­νής χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής και οικο­νο­μι­κής κρί­σης αυτό είναι ένα εμ­φα­νές πρό­βλη­μα.

Στον σύγ­χρο­νο κα­πι­τα­λι­σμό, η εξό­ρυ­ξη αξί­ας επι­βρα­βεύ­ε­ται πε­ρισ­σό­τε­ρο από τη δη­μι­ουρ­γία αξί­ας: την πα­ρα­γω­γι­κή δι­α­δι­κα­σία που απο­τε­λεί την κι­νη­τή­ρια δύ­να­μη μι­ας υγι­ούς οικο­νο­μί­ας και κοι­νω­νί­ας. Από εται­ρεί­ες που ωθού­νται απο­κλει­στι­κά από το κί­νη­τρο να με­γι­στο­ποι­ή­σουν την αξία των με­τό­χων μέ­χρι τις αστρο­νο­μι­κά υψη­λές τι­μές των φαρ­μά­κων που αιτι­ο­λο­γού­νται μέ­σω της «τι­μο­λό­γη­σης της αξί­ας» από την τε­ρά­στια φαρ­μα­κο­βι­ο­μη­χα­νία, λαμ­βά­νου­με λαν­θα­σμέ­να την εξό­ρυ­ξη ως δη­μι­ουρ­γία και έχου­με χά­σει το νό­η­μα της αξί­ας. Η έν­νοια της αξί­ας -τι είναι, γι­α­τί έχει ση­μα­σία για εμάς-, που κά­πο­τε απο­τε­λού­σε βα­σι­κή αρ­χή της οικο­νο­μι­κής σκέ­ψης, δεν συ­ζη­τι­έ­ται πλέ­ον.

Ωστό­σο, όπως υπο­στη­ρί­ζει η Mariana Mazzucato σε αυτό το δι­εισ­δυ­τι­κό και γραμ­μέ­νο με πά­θος βι­βλίο, αν θέ­λου­με να με­ταρ­ρυθ­μί­σου­με τον κα­πι­τα­λι­σμό -ρι­ζι­κά να με­τα­μορ­φώ­σου­με ένα ολο­έ­να και πιο άρ­ρω­στο σύ­στη­μα αντί να εξα­κο­λου­θή­σου­με να το τρο­φο­δο­τού­με- χρει­ά­ζε­ται επει­γό­ντως να ξα­να­σκε­φτού­με από πού προ­έρ­χε­ται ο πλού­τος. Ποι­ες δρα­στη­ρι­ό­τη­τες τον δη­μι­ουρ­γούν, ποι­ες τον εξο­ρύσ­σουν, ποι­ες τον κα­τα­στρέ­φουν; Οι απα­ντή­σεις σε αυτά τα ερω­τή­μα­τα είναι βα­σι­κές αν θέ­λου­με να αντι­κα­τα­στή­σου­με το τρέ­χον πα­ρα­σι­τι­κό σύ­στη­μα με έναν τύ­πο κα­πι­τα­λι­σμού που είναι πιο βι­ώ­σι­μος, πιο συμ­βι­ω­τι­κός – που λει­τουρ­γεί υπέρ μας. Το Η Αξία των Πά­ντων θα ανα­ζω­πυ­ρώ­σει έναν δι­ά­λο­γο που χρει­α­ζό­ταν να ξε­κι­νή­σει εδώ και και­ρό σχε­τι­κά με το είδος του κό­σμου στον οποίο θέ­λου­με να ζή­σου­με.