Ο πόλεμος του Andy

Description

Ο Anders Lassen είναι ένας θρύ­λος που έδρα­σε στον Δεύ­τε­ρο Πα­γκό­σμιο Πό­λε­μο.

Με­τά τη συμ­με­το­χή του σε μια ανταρ­σία σε ένα δα­νέ­ζι­κο πλοίο, πή­γε στη Σκω­τία. Πρώ­τα κα­τα­τά­χτη­κε στην SOE προ­τού υπη­ρε­τή­σει στην Κα­τα­δρο­μι­κή Δύ­να­μη Μι­κρής Κλί­μα­κας (SSRF), την Special Air Service (SAS) και τη Special Boat Service (SBS). Συμ­με­τεί­χε στην Επι­χεί­ρη­ση Postmaster, στα ανοι­κτά της Δυ­τι­κής Αφρι­κής, και στις επι­δρο­μές στα Νη­σιά της Μάγ­χης και στην ακτή της Νορ­μαν­δί­ας. Ήταν πα­ρών κα­τά το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος της δρά­σης στην Ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο, πο­λε­μώ­ντας στην Ελ­λά­δα, τα Δω­δε­κά­νη­σα, τη Γι­ου­γκοσ­λα­βία, την ηπει­ρω­τι­κή Ελ­λά­δα και τέ­λος στην Ιτα­λία.

Αυτή η κα­τα­πλη­κτι­κή βι­ο­γρα­φία δεν απο­τε­λεί μό­νο έναν φό­ρο τι­μής σε έναν εξαι­ρε­τι­κό στρα­τι­ώ­τη, αλ­λά και μια συ­ναρ­πα­στι­κή πε­ρι­γρα­φή πολ­λών ειδι­κών στρα­τι­ω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στις οποί­ες συμ­με­τεί­χε ο Anders. Ιδι­αί­τε­ρο εν­δι­α­φέ­ρον έχει η φρέ­σκια μα­τιά στα γε­γο­νό­τα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και την Κρή­τη το 1944 και 1945.

Additional information

Dimensions 24 × 17 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ο πόλεμος του Andy”

Your email address will not be published.