Ο πόλεμος του Andy

SKU: 978-960-458-986-9

15 People watching this product now!

Fast Shipping

Carrier information

20k products

Payment methods

24/7 Support

Unlimited help desk

2-day Delivery

Track or off orders

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ο πόλεμος του Andy”

Your email address will not be published.

Description

Ο Anders Lassen είναι ένας θρύ­λος που έδρα­σε στον Δεύ­τε­ρο Πα­γκό­σμιο Πό­λε­μο.

Με­τά τη συμ­με­το­χή του σε μια ανταρ­σία σε ένα δα­νέ­ζι­κο πλοίο, πή­γε στη Σκω­τία. Πρώ­τα κα­τα­τά­χτη­κε στην SOE προ­τού υπη­ρε­τή­σει στην Κα­τα­δρο­μι­κή Δύ­να­μη Μι­κρής Κλί­μα­κας (SSRF), την Special Air Service (SAS) και τη Special Boat Service (SBS). Συμ­με­τεί­χε στην Επι­χεί­ρη­ση Postmaster, στα ανοι­κτά της Δυ­τι­κής Αφρι­κής, και στις επι­δρο­μές στα Νη­σιά της Μάγ­χης και στην ακτή της Νορ­μαν­δί­ας. Ήταν πα­ρών κα­τά το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος της δρά­σης στην Ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο, πο­λε­μώ­ντας στην Ελ­λά­δα, τα Δω­δε­κά­νη­σα, τη Γι­ου­γκοσ­λα­βία, την ηπει­ρω­τι­κή Ελ­λά­δα και τέ­λος στην Ιτα­λία.

Αυτή η κα­τα­πλη­κτι­κή βι­ο­γρα­φία δεν απο­τε­λεί μό­νο έναν φό­ρο τι­μής σε έναν εξαι­ρε­τι­κό στρα­τι­ώ­τη, αλ­λά και μια συ­ναρ­πα­στι­κή πε­ρι­γρα­φή πολ­λών ειδι­κών στρα­τι­ω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στις οποί­ες συμ­με­τεί­χε ο Anders. Ιδι­αί­τε­ρο εν­δι­α­φέ­ρον έχει η φρέ­σκια μα­τιά στα γε­γο­νό­τα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και την Κρή­τη το 1944 και 1945.